Przygotowywany jest Plan Transportowy dla Wrocławia. To dokument, który wytyczy na kilka lat kierunki rozwoju transportu publicznego w stolicy Dolnego Śląska. Zapoznaj się z nim i podziel się swoimi pomysłami. Do 30 marca trwają konsultacje.
 

Zapoznaj się z Planem Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Wrocławia. W skrócie nazywać go będziemy również Planem Transportowym Wrocławia.

To ważny dokument dla realizacji przez Wrocław polityki zrównoważonego transportu. Obowiązek jego opracowania nakłada na miasto ustawa z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Na podstawie przeprowadzonych analiz, obejmujących aspekty społeczne, infrastrukturalne, ekonomiczne i środowiskowe, zaproponowano konkretne działania, które należy podjąć, aby realizować politykę transportową, odpowiadającą bieżącym i przyszłym potrzebom.

Plan:

  • określa cele i kierunki rozwoju publicznego transportu zbiorowego we Wrocławiu,

  • wskazuje na przedsięwzięcia priorytetowe i długofalowe dotyczące rozwoju transportu,

  • ocenia i prognozuje potrzeby przewozowe z uwzględnieniem trendów demograficznych,

  • wskazuje na przedsięwzięcia inwestycyjne istotne dla osiągnięcia założonych celów,

  • wyznacza standardy obsługi w transporcie publicznym,

  • prognozuje oddziaływanie transportu na środowisko naturalne.

Podczas konsultacji chcemy pokazać planowane inwestycje i modernizacje, mające na celu poprawę dostępności komunikacyjnej Wrocławia i okolic oraz to, jak wpłyną na ogólny kształt komunikacji miejskiej. Przedstawimy strategiczne wyzwania, przed którymi stoi Wrocław i którym musi sprostać, dążąc do wdrażania zrównoważonych rozwiązań transportowych.

Więcej informacji na stronie wroclaw.pl