Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu Dotyczy pilnego uporządkowania terenów zielonych ulica Wałowa Wrocław-Wojnów. Szanowni Państwo,
Zarząd Osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów wzywa uprawione podmioty - zgodnie z kompetencją oraz prawem własności - do pilnego uporządkowania terenów zielonych wzdłuż ulicy Wałowej (odcinek
graniczący z wałami przeciwpowodziowymi) na następujących działkach: Wojnów, AR_10, 13/4, Wojnów, AR_10, 52/2, Wojnów, AR_10, 13/3.  

Przez uporządkowanie rozumiemy:
- uporządkowanie i bezpieczne umocowanie znajdujących się na tych działkach urządzeń rekreacyjnych,
- kompleksowe wysprzątanie terenu, łącznie z przycięciem drzew i krzewów,
- regularne koszenie terenu ( co najmniej dwa razy o roku lub "na żądanie")
- regularne usuwanie śmieci i odpadów.
Tereny te do czasu remontu wałów w latach 2012-2014 były koszone (w miarę potrzeb) oraz znajdował się na nich czynny plac rekreacyjny z urządzeniami (stół do tenisa, huśtawki, stojak na
rowery itp). Podczas remontu wałów zdemontowano częściowo urządzenia i pozostawiono je na poboczu.
W chwili obecnej teren jest zaniedbany, nie jest koszony, nie są wywożone śmieci. Zanieczyszczony stanowi zagrożenie epidemiologiczne dla mieszkańców i spacerujących. Zdekompletowane
urządzenia stanowią zagrożenia dla zdrowia korzystających z nich dzieci.
Wnosimy o pilne uporządkowanie terenu przez uprawnione podmiotu gminne wg kompetencji oraz własności.
Prosimy o informację zwrotną o terminie uporządkowania tego terenu.

Z poważaniem
Renata Piwko-Wolny
Przewodnicząca Zarządu Osiedla
Strachocin-Swojczyce-Wojnów